www.merellaan.nl

Vereniging van Huiseigenaren Merellaan Oost / Wiekslag (In liquidatie)

Filter
 • Energiescan en aanvragen definitief Energielabel

  Energiescan

  De bewoners die alsnog een energiescan willen laten doen op hun woning, kunnen dat tot 30 mei a.s. aanvragen. Op 30 mei stopt de aanbieding om dat voor het gereduceerde bedrag van € 25,00 te laten doen. Wilt u hier nog gebruik van maken dan kunt u hier het formulier vinden.

   

  Aanvragen definitief Energielabel

  Bewoners die de energiescan hebben laten doen, kunnen op basis hiervan ook hun voorlopig energielabel laten omzetten naar een definitief energielabel.

  Er is een afspraak gemaakt dat aan het eind van deze actie (in oktober) een bijeenkomst wordt georganiseerd om het energielabel definitief te maken.

  Heeft u het definitief energielabel al eerder nodig, b.v. in verband met verkoop van de woning, neem dan even contact met ons op zodat we u hiermee kunnen helpen.

 • Adviesrapport Wateroverlast kruipruimte d.d. 8-4-2016

  Het rapport is opgesteld op basis van een onderzoek n.a.v. klachten die tijdens de bijeenkomst van 11 februari jl. zeer nadrukkelijk aan de orde zijn gekomen. Om niemand te beïnvloeden geef ik zelf nog geen mening over de uitkomsten, maar ik ontvang wel graag reacties en de suggestie om dit als buurt gezamenlijk aan te pakken. Praat er ook met uw buren over want bij erg grote verzakkingen in uw kruipruimte is het hoogstwaarschijnlijk nodig dat ook uw buren meewerken aan een oplossing van het probleem.

   

  Het rapport kunt u lezen en/of downloaden op deze website en op www.nextdoor.nl waar ook bewoner (niet leden) het kunnen vinden. 

 • Collectieve aanvraag offerte ophogen kruipruimte

  Adviesrapport wateroverlast kruipruimte
  Begin april hebben we het resultaat van het onderzoek naar de wateroverlast in de kruipruimte bij veel woningen in onze buurt bekend gemaakt. Leden kunnen dit rapport lezen en/of downloaden op onze website. Maar u kunt dit rapport ook vinden op www.nextdoor.nl.

  Bij het merendeel van de woningen is de bodem van de kruipruimte zodanig verzakt dat we daarmee echt niet bij de gemeente hoeven aan te komen voor een oplossing. Als woningeigenaar heeft een ieder daar zelf ook een verantwoordelijkheid in. Vanaf vandaag hebben we een formulier opengesteld op de website waarin u aan kan geven of u mee wil doen met een collectieve inkoopactie. U kunt hier aangeven dat u geheel vrijblijvend een offerte wil ontvangen voor het ophogen van de kruipruimte met kalkkorrels tot 50 cm onder de onderkant van de vloer.

  Kalkkorrels hebben t.o.v. andere materialen, zoals b.v. zand een aantal voordelen:
  • Niet capillair
  • Schimmelpreventie
  • Bestrijd muggen en ongedierte 
  • Biedt tegendruk tegen verzakking straatwerk en tuin

   

  Meedoen? Klik hier voor het aanmeldingsformulier

   

 • Wijkgericht Werken

  WIJKGERICHT WERKEN IN MIDDELWATERING
  De gemeente wil haar slagvaardigheid versterken in Capelle aan den IJssel. Om dit te bereiken is een betere samenwerking met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties noodzakelijk. De aanpak wijkgericht werken, die voortkomt uit het collegeprogramma 'Effectief Wijkgericht Werken' sluit hier goed op aan. Het is een open en vraaggerichte benadering. De gemeente vraagt advies aan de betrokkenen over wat er op hoofdlijnen nodig is voor een positieve wijkontwikkeling.

  Wat houdt wijkgericht werken in?
  Het wijkgericht werken is een proces waarbij om de vier jaar de bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samen met de gemeente vastleggen wat nodig is op hoofdlijnen om de wijk Middelwatering, in termen van leefbaarheid en sociale samenhang, een zo hoog mogelijk kwaliteitsniveau te bereiken en dit ook te behouden. Om dit te bereiken moet aan een belangrijke voorwaarde worden voldaan nl; de input en inzet van wijkbewoners. Bewoners betrekken bij het vormgeven van de eigen wijk door meedenken en meedoen staat voorop! 

  Wat zijn de te nemen stappen?
  Het WOP team Middelwatering is gevraagd om de wijk in te gaan en de wensen, ambities en zorgen uit de wijk naar boven te halen, deze te clusteren en vervolgens vorm te geven in een 'Toekomstagenda'. Een 'Toekomstagenda' waar voor een periode van vier jaar in beschreven staat wat de wijk wil en waar de wijk haar prioriteiten heeft liggen. We starten met een inventarisatie gericht op wensen, ambities en zorgen in de wijk. 

  De vervolgfase is dat op basis van deze 'Toekomstagenda' de gemeente in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties een WijkUitvoeringsPlan (WUP) opstelt. Hierin staan de zaken die daadwerkelijk opgepakt en uitgevoerd gaan worden. Jaarlijks wordt dit WUP geactualiseerd en om de vier jaar wordt het gehele proces wijkgericht werken herhaald.

  De gemeente maakt als onderlegger een wijkanalyse van de wijk Middelwatering. De wijkanalyse geeft de stand van zaken weer in de wijk. Er wordt gebruik gemaakt van informatiebronnen zoals de buurtmonitor*, de bewonersenquête* en de leefbarometer*. 

  Waarom zou u mee willen werken aan de Toekomstagenda?
  Het wijkgericht werken biedt u als bewoner, ondernemer of maatschappelijke organisatie een kans om daadwerkelijk zelf vorm te geven aan de eigen leefomgeving. Met een actieve bijdrage komt er ook resultaat.

  In Middelwatering is een deel van de woningen eigendom. Weet u nog waarom u destijds gekozen heeft om een huis in de wijk Middelwatering te kopen? Of waarom bent u een huis of appartement gaan huren juist in deze wijk? Wat was het dat de wijk Middelwatering voor u aantrekkelijk maakte? Zijn deze redenen van toen nu nog van toepassing? 
  Wilt u nog lang in deze wijk blijven wonen en zo ja, verandert uw situatie in de komende jaren? Voldoet uw leefomgeving over een aantal jaren nog steeds aan uw wensen?

  Dit zijn allemaal interessante vragen om eens bij stil te staan en u als bewoner te motiveren mee te werken aan de Toekomstagenda.

  Wat gaat er de komende maanden gebeuren?
  Er wordt in de komende maanden een inventarisatie gehouden onder wijkbewoners. Ieder huishouden wordt benaderd. De wensen, ambities en zorgen worden geclusterd, geanalyseerd en er worden prioriteiten gesteld. Het WOP team zal ook, waar mogelijk, contact leggen met de indieners van bepaalde wensen. Dit om te kijken of er een advies opgesteld kan worden in de toekomstagenda omtrent de uitvoering van bepaalde wensen. 

  Er komt een terugkoppeling naar de wijk wat is opgenomen in de 'Toekomstagenda'. Iedereen die heeft meegewerkt aan het tot stand komen van de 'Toekomstagenda' zal hier ook persoonlijk bericht van krijgen.

  De 'Toekomstagenda' wordt vervolgens overhandigt aan de gemeente. De gemeente gaat met de toekomstagenda aan de slag en maakt een WijkUitvoeringsPlan (WUP). Het WOP team houdt een vinger aan de pols en ziet toe dat de 'Toekomstagenda' qua inhoud terug komt in het WUP. Zodra dit WUP definitief is wordt dit aan de wijk gecommuniceerd. 

  * de bewonersenquête, buurtmonitor zijn te vinden op www.capelleaandenijssl.nl, de leefbarometer is te vinden op www.leefbarometer.nl

Aan- / afmelden

by acls us